NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Wnioskodawcy

Najczęściej zadawane pytania: Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu

1. Jak interpretować pojęcie eksport?

Eksport - wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju. Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa a nie eksport. 
Eksport towarów w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług: 
Eksport towarów – potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, jeżeli będzie on dokonywany przez:

 • dostawcę lub w jego imieniu,
 • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub w jego imieniu.

O eksporcie towarów można mówić wtedy, gdy spełnione będą łącznie 3 warunki:

 • wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia (urząd celny graniczny terytorium celnego Wspólnoty Europejskiej). Nie jest więc w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług np. nielegalne wywiezienie towaru z terytorium UE, nie jest również wystarczające posiadanie przez podatnika dokumentu odprawy celnej potwierdzającego przez wewnętrzny urząd celny (znajdujący się na terytorium Wspólnoty Europejskiej);
 • wywóz musi nastąpić poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, co oznacza że nie wystarczy go dokonać poza granice Polski, z wyjątkiem tej części granicy lądowej, która stanowi granicę celną Wspólnoty Europejskiej, bądź granice morskie i powietrzne;
 • wywóz musi być dokonany w ramach realizacji następujących czynności: odpłatnej dostawy towarów, bądź czynności z nią zrównanych (np. przekazanie towaru na cele osobiste podatnika); wywóz dokonany na innej podstawie prawnej, np. umowy użyczenia lub będący wyłącznie czynnością faktyczną nie jest eksportem w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT eksporterowi przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki VAT. 

2. Czy działania związane ze sprzedażą towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej są kwalifikowane w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu?

TAK, zgodnie z celem FPLE tj. aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego. Zgodnie z powyższym kwalifikowane są działania związane z międzynarodową wymianą gospodarczą, w tym sprzedaż wewnątrzwspólnotowa jak i działania związane stricte z eksportem. 

3. Czy kwalifikowane są działania związane tylko z eksportem bezpośrednim?


Nie, w ramach FPLE dopuszczamy różnorodne formy wprowadzenia produktów na wybrane rynki docelowe, w tym eksport pośredni zgodnie z definicjami umieszczonymi poniżej: 
Eksport bezpośredni – oznacza, że wywóz towarów poza granice Polski i UE dokonywany jest bezpośrednio przez eksportera bądź osobę działającą w jego imieniu, w związku z czym dokumenty eksportowe wystawiane są na eksportera. 
Eksport pośredni – oznacza, że towary wydawane są zagranicznemu odbiorcy w kraju dostawcy (np. w Polsce) a ich wywóz poza granice RP i WE spoczywa już na nabywcy bądź osobie działającej w jego imieniu. Dokumenty kontraktowe wystawiane są wówczas na zagranicznego kontrahenta. W takim przypadku krajowy eksporter może zastosować 0% stawkę VAT, o ile zagraniczny kontrahent dostarczy mu kopie dokumentów eksportowych (faktury handlowej, specyfikacji towarowej, dokumentów transportowych z pieczątką urzędu celnego wyjścia, kopię tzw. dokumentu SAD - Jednolitego Dokumentu Administracyjnego - z pieczątką urzędu celnego wyjścia, stwierdzającego, że towar opuścił terytorium celne Wspólnoty Europejskiej). 

4. Czy kwalifikowane są działania związane tylko z eksportem produktów?

Nie, w ramach FPLE dopuszczamy również eksport usług definiowany jak poniżej. 
Eksport usług – usługi wykonane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie krajowego podmiotu. Pojęcie eksport usług jest pojęciem stosunkowo młodym i dotychczas nie znanym ustawie. Definicja eksportu usług przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług są wszelkie usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Polski. 
Eksportem usług nie jest więc każde działanie na rzecz kontrahenta zagranicznego realizowane bez względu na miejsce, w którym usługa jest wykonywana. W sytuacji, gdy usługa w całości jest wykonywana poza granicą Polski, stanowi ona w całości usługę eksportową. Jeżeli natomiast część świadczenia objętego zleceniem usługi, będzie wykonana na terytorium Polski, a część poza granicami RP, to do części usługi świadczonej w Polsce stosuje się stawkę VAT właściwą dla obrotu krajowego, a tylko pozostała część usługi stanowi usługę eksportową. 
Przepisy wprowadzają również dodatkową listę ściśle określonych czynności, które uważa się za eksport usług. Chodzi o usługi transportu międzynarodowego; usługi zagranicznej turystyki przyjazdowej. Także usługi, które są świadczone w kraju o ile są bezpośrednio związane z eksportem towarów są eksportem usług. Również eksportem usług są usługi polegające na naprawie towarów przywiezionych na polski obszar celny.

5. Jaka jest rola partnera w projekcie?


Operator Dotacji dopuszcza możliwość realizacji projektów w partnerstwie. Z uwagi na kooperacyjną współpracę przedsiębiorstw istnieje możliwość wspólnej realizacji działań projektowych zmierzających do rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej (eksportu). 
Partnerzy wnioskodawców, którzy uczestniczą w planowaniu i realizacji działań i koszty, jakie ponoszą są kwalifikowalne w ten sam sposób, jak te poniesione przez Beneficjenta dotacji, muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, jak pokazano w pkt. 2.6 Wytycznych dla Wnioskodawców. Niezależnie od kraju pochodzenia partnera, do Wniosku o dofinansowanie należy załączyć list intencyjny, deklarujący udział partnera/partnerów w projekcie. Każdy członek partnerstwa musi mieć jasno określoną rolę w planowaniu i realizacji projektu. Zaleca się, aby Wnioskodawca i jego partnerzy sporządzili porozumienie określające techniczne i finansowe prawa i obowiązki każdego członka partnerstwa. 
Następujące osoby (fizyczne/prawne) nie są partnerami i nie muszą podpisać "Oświadczenia o partnerstwie":
Partnerzy wspierający - Inne organizacje mogą być zaangażowane w realizację projektu. Tacy partnerzy wspierający mogą odgrywać rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie mogą otrzymać finansowania z dotacji. Partnerzy wspierający nie muszą spełniać kryteriów kwalifikowalności określonych w punkcie 2.1.1. Partnerzy wspierają muszą być wymienieni w części IV wniosku. 
Podwykonawcy - Beneficjenci dotacji mają możliwość udzielenia zamówień podwykonawcom. Umowa o podwykonawstwo może być zawarta z zastrzeżeniem zgodności z polskim Prawem zamówień publicznych. 

6. Czy projekty składane w partnerstwie są wyżej punktowane?

TAK, ale jest to różnica tylko max 2 pkt. 
Zgodnie z Kartą Oceny Technicznej Sekcja 1 Adekwatność/Podsekcja 1.1 Jak adekwatny jest projekt w odniesieniu do celów niniejszego naboru? 
Uwaga: ocena (bardzo dobrze) będzie przyznana, jeżeli wniosek zawiera szczegółowe elementy wartości dodanej, takie jak promocja równości płci i równości szans oraz realizowany jest w partnerstwie (7-8 pkt). Ocena dobrze 5-6 pkt.
Partnerskie projekty są dobrą alternatywą dla przedsiębiorców współpracujących kooperacyjnie. 

7. Jak liczona jest wartość dofinansowania w przypadku projektów partnerskich?

Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów maksymalny poziom dofinansowania to 60% a maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 PLN. Kwota ta nie podlega zwiększeniu z uwagi na projekt realizowany w partnerstwie. Bez względu na ilość partnerów maksymalna wartość dofinansowania dzielona jest pomiędzy podmioty realizujące poszczególne działania. 

8. Czy limitowana jest ilość rynków docelowych?

NIE, przez „rynki docelowe” należy rozumieć rynki zagraniczne (kraje), na których będzie rozwijana działalność eksportowa. Przez jeden rynek docelowy należy rozumieć jeden kraj. Przedsiębiorca biorąc pod uwagę względy ekonomiczne wybiera ten rynek, na którym jest w stanie konkurować nie ma przeciwskazań aby było to kilka rynków docelowych. 

9. Czy w ramach FPLE można sfinansować koszty leasingu?

NIE, zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w przypadku inwestycji finansowany jest wyłącznie sprzęt zakupiony w ramach projektu.
Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.
W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). 

10. Czy przedsiębiorcy odnotowujący stratę na działalności gospodarczej są wykluczeni z ubiegania się o dofinansowanie w ramach FPLE?

NIE, zgodnie z punktem 2.7 Wytycznych dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu o dotację w ramach Funduszu nie mogą ubiegać się podmioty inne niż wymienione w punkcie [2.6]. Podmioty uprawnione do złożenia Wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu określone w punkcie [2.6.] stanowią katalog zamknięty. Ponadto o dotację w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu nie ma prawa ubiegać się podmiot, jeśli:

 • zbankrutował,
 • został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości
 • lub gdy pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, lub zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne,
 • którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego wnioskującego podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku
 • z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstw przekupstwa lub innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • nie dopełnił obowiązku płacenia składek ZUS lub należnych podatków.

Wnioskodawca zgodnie z punktem VI. Deklaracja Wnioskodawcy Wniosku o dofinansowanie oświadcza, iż posiada wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w wniosku.

11. Czy uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach FPLE są tylko przedsiębiorstwa produkcyjne?


NIE, zgodnie z katalogiem zamkniętym podmiotów uprawnionych do złożenia Wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu określonego w punkcie [2.6.] Wytycznych dla Beneficjenta. Należy jednak wziąć pod uwagę cel funduszu jakim jest aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego, a tym samym zdolność posiadanych produktów lub świadczonych usług do konkurowania na rynkach zagranicznych.

12. Czy osoba zameldowana na terenie innego województwa niż podkarpackie a mieszkająca na terenie województwa podkarpackiego może ubiegać się o środki w ramach FPLE?

TAK, pod warunkiem zarejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego. Pkt. 2.6 Wytycznych dla Beneficjentów FPLE o podmiotach, które mogą się ubiegać o dotację poza wymienionym katalogiem zamkniętym należy brać pod uwagę dodatkowe zapisy tj. „Jednocześnie podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu muszą spełniać następujące warunki:

 • być zarejestrowane na obszarze województwa podkarpackiego;
 • być zarejestrowane co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie”.


13. Jak interpretować pojęcie miejsce zamieszkania zgodnie z punktem 5. Dane Wnioskodawcy Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FPLE?

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). Należy rozróżnić pojęcie miejsca zamieszkania jako pojęcie cywilistyczne od pojęcia zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego jako czynność z zakresu prawa administracyjnego. 

14. Jak udowodnić miejsce zamieszania na terenie województwa podkarpackiego?

OD nie weryfikuje miejsca zamieszkania, Wnioskodawca wpisując dane do wniosku oświadcza w części VI iż podane informacje są zgodne z stanem faktycznym pod groźbą odpowiedzialności karnej dotyczącej poświadczania nieprawdy.

15. Czy zakup środka transportu w ramach FPLE jest kwalifikowany?

TAK, o ile jego zakup jest niezbędny do realizacji projektu. Wyjątek stanowią firmy transportowe, dla których pomoc de minimis w tym zakresie jest zabroniona: 
„(3) Preambuły: Ze względu na zasady, które stosuje się w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych, produktów rybołówstwa i akwakultury, a także biorąc pod uwagę, że w sektorach tych kwoty pomocy mniejsze od określonych w niniejszym rozporządzeniu mogłyby spełniać kryteria art. 87 ust. 1 Traktatu, niniejsze rozporządzenie nie powinno stosować się do tych sektorów. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w sektorze transportu, zwłaszcza zaś przekształcenia, jakim uległo wiele rodzajów działalności transportowej w wyniku liberalizacji rynku, wyłączenie sektora transportu spod zakresu stosowania rozporządzenia de minimis przestało być celowe. Zakres tego rozporządzenia należy zatem rozszerzyć na cały sektor transportu. Ogólny pułap pomocy de minimis należy jednak odpowiednio dostosować, biorąc pod uwagę niewielki rozmiar, jakim przeciętnie charakteryzują się podmioty gospodarcze działające w sektorze drogowego transportu towarowego i osobowego. Z tego samego powodu, a także w związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze i celami polityki transportowej w dziedzinie natężenia ruchu i transportu towarowego, z zakresu rozporządzenia należy wykluczyć pomoc na nabywanie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. Nie zmienia to przychylnego podejścia Komisji do pomocy państwa na cele związane z czystszymi i bardziej przyjaznymi środowisku pojazdami, które to podejście znalazło wyraz we wspólnotowych aktach prawnych, innych niż niniejsze rozporządzenie. W kontekście rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do sektora węglowego.” 

16. Proszę o interpretacje dotycząca działalności eksportowej podlegającej wyłączeniu z pomocy de minimis.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006) (Rozporządzenie) nie ma ono zastosowania do pomocy eksportowej lub pomocy warunkującej pierwszeństwo użycia produktów krajowych przed produktami importowanymi. Pomoc eksportową stanowi pomoc związana bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub pokryciem bieżących wydatków na prowadzenie działalności eksportowej. Jednocześnie, nie uznaje się za pomoc eksportową środków przeznaczanych na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych, bądź badaniach lub też kosztów usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek. 
Odwołanie do tej definicji eksportu znalazło się w unijnych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej, zgodnie z którymi pomoc operacyjna przeznaczona na promocję eksportu pomiędzy Państwami Członkowskimi jest wykluczona. Ponadto, zgodnie z komunikatem Komisji do Państw Członkowskich na mocy artykułu 108 ust. 1 Traktatu TFUE dotyczącym stosowania art. 112 i 113 Traktatu do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych, subsydia eksportowe mają bezpośredni wpływ na konkurencję na rynku pomiędzy rywalizującymi potencjalnymi dostawcami towarów i usług i w związku z tym Komisja Europejska nie aprobuje dopłat eksportowych w handlu wewnątrz Unii. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż pod pojęciem eksportu, w świetle rozporządzenia o pomocy de minimis, należy rozumieć zarówno wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, jak i wymianę handlową z państwem spoza Unii Europejskiej. W tym kontekście za towar krajowy należy uznać jedynie towar wyprodukowany na terenie danego Państwa Członkowskiego. 
Ponadto z treści, art. 1 ust. 1 pkt. d Rozporządzenia wynika że działania z zakresu pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, nie stanowią pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym w rozumieniu Rozporządzenia.

17. Czy pkt 23. Przebieg rzeczowo - finansowy realizacji projektu może mieć inną całkowitą wartość niż pkt. 25. Zestawienie i koszt działań? Czy też punkty te powinny być spójne? Część kosztów z pkt. 23 jest niejako powielana i doprecyzowane w pkt 25. Ale np. pkt. 23 nie zawiera kosztów dotyczących zarządzania projektem. Dlatego też może pojawić się rozbieżność kosztów całkowitych w obu punktach. Problem braku spójności widoczny będzie ponadto w pkt 24 i 27?

Punkty te muszą być spójne. W pkt. 23 jako ostatni etap ( należy tutaj uwzględnić okres trwania całego projektu) należy wpisać Zarządzanie projektem i uwzględnić koszty związane z personelem i administracją. Punkty 23, 25,27 muszą być spójne, ponadto w punkcie 24 – należy całość wydatków podzielić na kwartały rozliczeniowe, adekwatnie do punktów 23,25 i 27. 

18. Kiedy najpóźniej można rozpocząć realizację projektu?

Zgodnie z harmonogramem oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach I naboru Funduszy Grantowych najwcześniej można rozpocząć realizacje działań w październiku 2012 r. Z uwagi na czas trwania projektu pn. ‘Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” w ramach którego przyznawane są środki należy zakończyć realizację projektu zarówno finansową jak i rzeczową do dnia 31.12.2013 r. W związku z powyższym należy dostosować realizację własnych projektów do ww ram czasowych.


Najczęściej zadawane pytania: Fundusz Study Tour

1. Czy w ramach jednego naboru Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski jeden w ramach Funduszu Study Tour oraz jeden w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego – ngo, jst?

TAK, limit składanych wniosków ramach jednego naboru rozpatrywany jest w obrębie poszczególnych funduszy. Wnioski składane w ramach różnych funduszy grantowych w ramach I naboru nie sumują się. 

2. Czy Gminny Ośrodek Kultury może być Wnioskodawcą w ramach FST?

NIE, zgodnie z pkt.2.1 Wytycznych dla Beneficjentów Funduszu Study Tour podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach FST stanowi katalog zamknięty. W przypadku jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych w roli Wnioskodawcy musi wystąpić jst. 

3. Czy kraj pochodzenia partnera może być dobrany indywidualnie przez Wnioskodawcę w zależności od zakresu realizowanego projektu czy musi to być partner szwajcarski?

Zgodnie z celem FST kraj pochodzenie partnera jest dowolny tj. ”stworzenie warunków do nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru realizacji projektu a partnerami europejskimi i szwajcarskimi. Umożliwienie przekazywania doświadczeń europejskich i strony szwajcarskiej w zakresie objętym projektem (eksport lokalny, międzynarodowa współpraca gospodarcza, rozwój regionalny, produkt regionalny i lokalny).” 
Mając jednak na uwadze wskaźniki realizacji FST, fundusz dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

 • wzrost liczby podmiotów współpracujących z partnerami szwajcarskimi do 2014 r. o 50;
 • wzrost liczby organizatorów wizyt studyjnych w Szwajcarii do 2014 r. o 30.

Wskaźniki te są uwzględnione jako obowiązkowe w pkt. 17 Wniosku o dofinansowanie w ramach FST. 

4. Czy obowiązkowe jest składanie wniosków w partnerstwie?

NIE, kwalifikowane są projekty partnerskie mające na celu tworzenie lub wzmacnianie partnerstw poprzez realizację wspólnych działań. Jeśli projekt nie jest składany w partnerstwie to nawiązanie tego partnerstwa z podmiotem szwajcarskim musi być efektem realizacji tego projektu wykazywanym w raporcie końcowym. 

5. Czy partner musi posiadać ten sam status prawny co Wnioskodawca?

Partnerzy Wnioskodawców, którzy uczestniczą w planowaniu i realizacji działań oraz koszty, jakie ponoszą są kwalifikowalne w ten sam sposób, jak te poniesione przez Beneficjenta dotacji i muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, jak pokazano w pkt. 2.1. Wytycznych dla beneficjentów FST, przy czym status prawny organizacji partnerskich może być różny. Należy jednak zwrócić uwagę na poziom dofinansowania zależny od statusu prawnego organizacji (max 60% - 90%). 

6. Jak interpretować poziom dofinansowania dla instytucji otoczenia?

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć następujących wartości: 90% dla organizacji pozarządowych, 85% dla jednostek samorządu terytorialnego, 60% dla prywatnych przedsiębiorstw oraz nowych firm /podmiotów rozpoczynających własną działalność gospodarczą. W zależności od statusu prawnego instytucji otoczenia biznesu należy dostosować się do ww wymogów. 

7. Jeśli organizacja jest nowym podmiotem to czy może wykazać doświadczenie w realizacji projektów swoich poszczególnych członków?

TAK, w pkt. 7 wniosku o dofinansowanie w ramach FST tj. Opis Wnioskodawcy można umieścić informacje o kompetencjach i doświadczeniu osób tworzących i zarządzających daną organizacją. Natomiast w pkt. 8 Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów należy wymienić tylko projekty realizowane przez organizacje w ciągu 5 lat o zakresie podobnym do projektu, o dofinansowanie którego Wnioskodawca ubiega się w niniejszym konkursie. 

8. Czy w kategorii kosztów zarządzanie projektem można zawrzeć koszty związane z zaangażowaniem osoby do organizacji wizyty studyjnej?

NIE, wynagrodzenia osobowe personelu zaangażowanego do działań merytorycznych należy umieścić w kategorii zewnętrzne ekspertyzy i usługi. W ramach kategorii zarządzanie projektem umieszczamy tylko personel techniczny projektu tj. wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Księgowa projektu itp.

9. Kiedy najpóźniej można rozpocząć realizację projektu?

Zgodnie z harmonogramem oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach I naboru Funduszy Grantowych najwcześniej można rozpocząć realizacje działań w październiku 2012 r. Z uwagi na czas trwania projektu pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” w ramach którego przyznawane są środki należy zakończyć realizację projektu zarówno finansową jak i rzeczową do dnia 31.12.2013 r. W związku z powyższym należy dostosować realizację własnych projektów do ww ram czasowych.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl