NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Beneficjenci

Najczęściej zadawane pytania: Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu

1. W §7, ust. 3 Umowy o dofinansowanie jest mowa o tym, że będziemy zobowiązani do złożenia co najmniej jednego okresowego raportu. Rozumiem zatem, że wystarczy złożyć jeden okresowy raport, by wypełnić wymóg okresowej sprawozdawczości, o której mowa w ust. 1.

NIE. Jeden Raport Okresowy będą składać jedynie Wnioskodawcy, realizujący projekty, których czas trwania jest 3-miesięczny i jest równoległy z okresem kwartalnym. W pozostałych przypadkach, gdy okres realizacji jest dłuższy niż 3 miesiące Wnioskodawca musi złożyć raport za każdy kwartał realizacji projektu. Raporty okresowe należy składać max. 10 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, obejmującego projekt. 

2. Zgodnie z warunkami naboru wniosków właściciel firmy nie może sprawować żadnych funkcji w zarządzaniu projektem odpłatnie. W związku z powyższym pytanie brzmi następująco:
Co w przypadku jeżeli w budżecie jest przywidziany personel projektu i będzie on zatrudniony na umowy zlecenia? Beneficjent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W budżecie ma przewidziane wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu (800 zł miesięczne). Zakłada zatrudnienie koordynatora na umowę zlecenie. Obowiązkiem koordynatora będzie m.in. sporządzanie raportów, prowadzenie dokumentacji projektowej, opisywanie faktur, itp. Natomiast właściciel firmy będzie sprawować nadzór nad realizacją projektu, realizować działania zgodnie z harmonogramem i budżetem we wniosku.
Czy w takim przypadku Beneficjent może zatrudnić koordynatora na umowę zlecenie, czy jest to uważane za podwykonawstwo?

Całościowe zarządzanie projektem, za które Wnioskodawca będzie odpowiedzialny, nie może być zlecone podwykonawcom. Za podwykonawcę uważa się osobę fizyczną lub prawną, której Beneficjent zleca wykonanie części działań w ramach realizowanego projektu. Wytyczne dodają jeszcze, że „…Sugeruje się, że udział podwykonawców powinien występować jedynie wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji projektu”. Taki przypadek można uznać za niezbędny i uzasadniony, gdyż ten przedsiębiorca nie jest w stanie zapewnić księgowości bądź koordynować projektu własnymi siłami.

3. Czy dobrze rozumiem, że refundacja środków (dofinansowanie) nastąpi po otrzymaniu od Państwa certyfikatu, który oznacza uznanie zakończenia projektu?

NIE. Certyfikat będzie wystawiany przez Operatora Dotacji – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – po rozliczeniu każdego raportu okresowego. Raporty okresowe będą składane kwartalnie. W zależności ile kwartałów obejmuje projekt, tyle będzie certyfikatów. Wypłata refundacji nastąpi po każdorazowym otrzymaniu Certyfikatu.

4. W Umowie o dofinansowanie jest zapis o tym, że będziemy zobowiązani do złożenia co najmniej jednego okresowego raportu. Rozumiem zatem, że wystarczy złożyć jeden okresowy raport by wypełnić wymóg okresowej sprawozdawczości?

NIE. Jeden Raport Okresowy będą składać jedynie Wnioskodawcy, realizujący projekty, których czas trwania jest 3-miesięczny i jest równoległy z okresem kwartalnym. W pozostałych przypadkach, gdy okres realizacji jest dłuższy niż 3 miesiące Wnioskodawca musi złożyć raport za każdy kwartał realizacji projektu. 

5. W Umowie o dofinansowanie jest mowa o tym, że Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celów projektu oraz nie dokonywania modyfikacji projektu przez 1 rok – pod groźbą zwrotu środków wraz z odsetkami.

A. Co oznacza sformułowanie „modyfikacją”? Co jest modyfikacją, a co nie?
Projekt należy prowadzić w oparciu założenia wskazane we wniosku i zgodnie z wytycznymi. Niedopuszczalna jest modyfikacja celu, określonego obszaru działania, czy też realizacja przedsięwzięć wykraczających poza projekt.
B. Czy brak realizacji celu jakim jest poprawa rentowności poprzez wzrost sprzedaży eksportowej spowoduje konieczność zwrotu środków?
TAK. Nie osiągnięcie założonych we wniosku wskaźników rezultatu będzie skutkowało zwrotem dofinansowania. Wysokość zwrotu będzie ustalana indywidualnie w zależności od przyczyn.
C. Czy jeżeli utrzymamy rentowność nie poprzez wzrost sprzedaży eksportowej, a poprzez wzrost sprzedaży krajowej dzięki wprowadzonym nowym produktom, nowemu wzornictwu oraz nowej maszynie pakującej – będziemy musieli zwrócić środki?
TAK. Wskaźnik rezultatu dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży zagranicznej.
D. Czy jeżeli w którymś roku nie osiągniemy wskaźnika rezultatu (wartość przychodów z międzynarodowej wymiany) – będziemy musieli zwrócić środki?
Jeżeli maksymalne rok po zakończeniu projektu wskaźnik nie zostanie osiągnięty, będzie to mogło skutkować pomniejszeniem dofinansowania lub zwrotem środków.
E. Czy do wymiany międzynarodowej zaliczany jest obrót z podmiotem zagranicznym, którego w Polsce reprezentuje inny podmiot (pośrednik zakupowy) i faktura (w PLN) wystawiana jest na tegoż pośrednika?
NIE.

6. W Umowie o dofinansowanie jest zapis o konieczności zgłaszania zmian i otrzymywania zgody. Rozumiem, że zgłaszanie to dotyczy jedynie zmian / przesunięć większych niż 15% wydatków danej kategorii?

Zgłaszanie zmian jest obowiązkowe nie później niż 10 dni roboczych przed zakończeniem rzeczowej realizacji projektu i dotyczy przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków powyżej wysokości 15% kategorii, z której przesuwane są środki finansowe oraz „W razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie lub zakresie zadań określonych we Wniosku o dofinansowanie, Beneficjent przedstawia pisemnie Operatorowi Dotacji zakres proponowanych zmian w projekcie, które są niezbędne dla jego prawidłowej realizacji.” Natomiast informacje o przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków do wysokości 15% kategorii, z której przesuwane są środki finansowe, za wyjątkiem kategorii limitowanych, Beneficjent ujmuje w kolejnym okresowym raporcie z postępu realizacji Projektu.

7. W Umowie o dofinansowanie jest zapis o „zawieszeniu płatności” – o co tu chodzi? Przecież płatności pośrednich nie będzie? Czy może jednak można ubiegać się o płatność pośrednią po zakończeniu każdego etapu?

TAK. Płatności będą dokonywane po rozliczeniu każdego kwartału kalendarzowego, czyli otrzymaniu przez Państwa Certyfikatu. Jeżeli realizacja projektu nie będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem i Umową lub zostanie wykryta modyfikacja projektu wtedy może dojść do zawieszenia płatności.

8. W treści umowy jest zapis, że OD może rozwiązać umowę w przypadku, kiedy dokonamy zmian organizacyjno-prawnych. Czy zatem jeżeli zmieni się u nas Prezes albo zmieni się jeden z właścicieli (firma rodzinna) albo dokonamy zmian w zapisach umowy spółki – to możecie Państwo rozwiązać umowę? Czy można sprecyzować ten zapis tj. w jakich dokładnie przypadkach zmian organizacyjno-prawnych możecie rozwiązać umowę i kto będzie oceniał znaczenie tychże zmian dla realizacji projektu?

Zmiany personalne nie będą skutkować rozwiązaniem Umowy. Należy jednak pamiętać, że o każdej zaistniałej zmianie należy poinformować Operatora Dotacji. Zmiany organizacyjno-prawne dotyczą np. zmiany siedziby firmy na obszar poza woj. Podkarpackim lub zwiększenie ilości pracowników do liczby powodującej zmianę z średniego przedsiębiorstwa na duże. Decyzje na ten temat będzie podejmował OD w porozumieniu z WWPE.

9.  Czy dobrze rozumiem, że zakupy na kwotę niższą niż 14 tys. EUR nie wymagają ogłaszania przetargu, poszukiwania min. 3 dostawców i formalności związanych z wyborem ofert – postępujemy wówczas zwyczajnie tj. znajdujemy producenta maszyny i realizujemy zakup?

Zakupy na kwotę powyżej 14 tys. EUR wymagają ogłaszania przetargu, ale w przypadku zakupów poniżej 14 tys. EUR, obowiązuje rozeznanie rynku, czyli „poszukiwania min. 3 dostawców i formalności związanych z wyborem ofert”.

10. Po jakim okresie można sprzedać środek trwały zakupiony w ramach projektu?

Po 5 latach licząc od dnia dokonania ostatniej płatności.

11. Czy w ramach projektu można kupić używany środek trwały?

TAK. W razie zakupu używanego środka trwałego sprzedawca powinien złożyć „Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego”, które znajdą Państwo w zakładce Dokumenty – Dla Beneficjentów.

12. W Umowie o dofinansowanie są zawarte informacje o przesunięciach pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Czy mogę dokonać przesunięć pomiędzy liniami budżetowymi w ramach tej samej kategorii? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

TAK. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi liniami budżetowymi w ramach jednej kategorii odbywają się na tych samych zasadach, czyli: dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi liniami budżetowymi w ramach kategorii do wysokości 15% linii budżetowej, z której przesuwane są środki finansowe. Informacje o w/w zmianach Beneficjent ujmuje w kolejnym okresowym raporcie z postępu realizacji Projektu. Przesunięcia powyżej 15% danej linii budżetowej wymagają bezwzględnej zgody OD.


Najczęściej zadawane pytania: Fundusz Study Tour

1. Czy dobrze rozumiem, że refundacja środków (dofinansowanie) nastąpi po otrzymaniu od Państwa certyfikatu, który oznacza uznanie zakończenia projektu?

NIE. Certyfikat będzie wystawiany przez Operatora Dotacji – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – po rozliczeniu każdego raportu okresowego. Raporty okresowe będą składane kwartalnie. W zależności ile kwartałów obejmuje projekt, tyle będzie certyfikatów. Wypłata refundacji nastąpi po każdorazowym otrzymaniu Certyfikatu.

2. W Umowie o dofinansowanie jest zapis o tym, że będziemy zobowiązani do złożenia co najmniej jednego okresowego raportu. Rozumiem zatem, że wystarczy złożyć jeden okresowy raport by wypełnić wymóg okresowej sprawozdawczości?

NIE. Jeden Raport Okresowy będą składać jedynie Wnioskodawcy realizujący projekty, których czas trwania jest 3-miesięczny i jest równoległy z okresem kwartalnym. W pozostałych przypadkach, gdy okres realizacji jest dłuższy niż 3 miesiące Wnioskodawca musi złożyć raport za każdy kwartał realizacji projektu.

3. W Umowie o dofinansowanie jest mowa o tym, że Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celów projektu oraz nie dokonywania modyfikacji projektu przez 1 rok pod groźbą zwrotu środków wraz z odsetkami. Co oznacza sformułowanie „modyfikacją”? Co jest modyfikacją, a co nie?

Projekt należy prowadzić w oparciu założenia wskazane we wniosku i zgodnie z wytycznymi. Niedopuszczalna jest modyfikacja celu, określonego obszaru działania, czy też realizacja przedsięwzięć wykraczających poza projekt.

4. W Umowie o dofinansowanie jest zapis o konieczności zgłaszania zmian i otrzymywania zgody. Rozumiem, że zgłaszanie to dotyczy jedynie zmian / przesunięć większych niż 15% wydatków danej kategorii?

Zgłaszanie zmian jest obowiązkowe nie później niż 10 dni roboczych przed zakończeniem rzeczowej realizacji projektu i dotyczy przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków powyżej wysokości 15% kategorii, z której przesuwane są środki finansowe oraz „w razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie lub zakresie zadań określonych we Wniosku o dofinansowanie, Beneficjent przedstawia pisemnie Operatorowi Dotacji zakres proponowanych zmian w projekcie, które są niezbędne dla jego prawidłowej realizacji.” Natomiast informacje o przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków do wysokości 15% kategorii, z której przesuwane są środki finansowe, za wyjątkiem kategorii limitowanych, Beneficjent ujmuje w kolejnym okresowym raporcie z postępu realizacji Projektu.

5. W Umowie o dofinansowanie jest zapis o „zawieszeniu płatności” – o co tu chodzi? Przecież płatności pośrednich nie będzie? Czy może jednak można ubiegać się o płatność pośrednią po zakończeniu każdego etapu?

TAK. Płatności będą dokonywane po rozliczeniu każdego kwartału kalendarzowego, czyli otrzymaniu przez Państwa Certyfikatu. Jeżeli realizacja projektu nie będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem i Umową lub zostanie wykryta modyfikacja projektu wtedy może dojść do zawieszenia płatności.

6. Czy dobrze rozumiem, że zakupy na kwotę niższą niż 14 tys. EUR nie wymagają ogłaszania przetargu, poszukiwania min. 3 dostawców i formalności związanych z wyborem ofert – postępujemy wówczas zwyczajnie tj. znajdujemy producenta maszyny i realizujemy zakup?

Zakupy na kwotę powyżej 14 tys. EUR wymagają ogłaszania przetargu, ale w przypadku zakupów poniżej 14 tyś., obowiązuje rozeznanie rynku, czyli „poszukiwania min. 3 dostawców i formalności związanych z wyborem ofert”.

7. Po jakim okresie można sprzedać środek trwały zakupiony w ramach projektu?

Po 5 latach od dnia dokonania ostatniej płatności.

8. Czy w ramach projektu można kupić używany środek trwały?

TAK. W razie zakupu używanego środka trwałego sprzedawca powinien złożyć „Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego”, które znajdą Państwo w zakładce Dokumenty – Dla Beneficjentów.

9. W Umowie o dofinansowanie są zawarte informacje o przesunięciach pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Czy mogę dokonać przesunięć pomiędzy liniami budżetowymi w ramach tej samej kategorii? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

TAK. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi liniami budżetowymi w ramach jednej kategorii odbywają się na tych samych zasadach czyli: dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi liniami budżetowymi w ramach kategorii do wysokości 15% linii budżetowej, z której przesuwane są środki finansowe. Informacje o w/w zmianach Beneficjent ujmuje w kolejnym okresowym raporcie z postępu realizacji Projektu. Przesunięcia powyżej 15% danej linii budżetowej wymagają bezwzględnej zgody OD.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl