NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Komitet Sterujący

Głównym organem decyzyjnym projektu jest Komitet Sterujący. Reprezentuje on pomioty zaangażowane w realizację Projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”, przy uczestnictwie przedstawicieli podmiotów zewnętrznych. Komitet Sterujący pełni funkcje zarządzania strategicznego projektem, w tym m.in.:

 • podejmuje strategiczne decyzje związane z realizacją projektu,

 • prowadzi monitoring realizacji projektu,

 • dokonuje analizy postępów realizacji celów projektu,

 • zatwierdza propozycje zmian w dokumentacji projektu,

 • zatwierdza skład Komisji Oceny Technicznej Funduszy Grantowych,

 • podejmuje ostateczne decyzje w kwestii przyznania dofinansowania w ramach Funduszy Grantowych,

 • dostarcza listy zatwierdzonych projektów wraz z listą rezerwową do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.


W skład Komitetu Sterującego wchodzi 10 członków:

 • Przewodniczący, którym jest Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - Pan Józef Jodłowski, pełniący jednocześnie funkcję Starosty Powiatu Rzeszowskiego,

 • Zastępca Przewodniczącego, którym jest Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” - Pan Krzysztof Staszewski,

 • Członkowie Komitetu, w tym m.in. przedstawiciele Instytucji Okołobiznesowych, Przedsiębiorców, specjaliści w zakresie produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych, osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu różnych funduszy,

 • w charakterze obserwatora występuje 1 przedstawiciel Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie lub Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).


Komitet Sterujący działa w oparciu o Regulamin. Przynajmniej raz na pół roku zwoływane jest Posiedzenie Plenarne, podczas którego omawiane są najważniejsze kwestie i podejmowane strategiczne decyzje. Obrady Komitetu Sterującego zachowują ważność przy udziale 50% uprawnionych członków + 1 członek. Decyzje zapadają zwykłą, kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu jawnym. Jedynie w pewnych określonych w Regulaminie zapisach, Przewodniczący Komitetu Sterującego może zarządzić głosowanie tajne. Decyzje podejmowane przez Komitet są bezstronne. Co ważne, członkowie Komitetu nie mogą brać udziału w głosowaniach dotyczących projektów, w które są zaangażowani i/lub gdy pojawia się konflikt interesów.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl