NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego - przedsiębiorcy

Cel Funduszu: Wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zbieraczy leśnych z uwagi na stosunkowo niski stopień wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, mimo faktu, iż wyróżnia się on pod względem liczby zarejestrowanych produktów tradycyjnych (trzecie miejsce w skali kraju).

Obszar wsparcia: Województwo podkarpackie, z wyjątkiem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz gmin Tyczyn, Chmielnik, Błażowa i Hyżne.

Kwalifikujący się Wnioskodawcy/ Beneficjenci:

  1. Osoby fizyczne, które podejmują lub wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą (co najmniej 6 miesięcy wcześniej licząc od dnia ogłoszenia II naboru wniosków o dofinansowanie) na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

  2. Podmioty prowadzące (co najmniej 6 miesięcy wcześniej licząc od dnia ogłoszenia II naboru wniosków o dofinansowanie) lub zamierzające prowadzić sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

  3. Zbieracze płodów runa leśnego działający (co najmniej 6 miesięcy wcześniej licząc od dnia ogłoszenia II naboru wniosków o dofinansowanie) lub planujący działać zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

  4. Pozostałe tworzone/istniejące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - MŚP (co najmniej 6 miesięcy wcześniej licząc od dnia ogłoszenia II naboru wniosków o dofinansowanie), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu KE (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Przykłady kwalifikujących się projektów i działań:

  1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja podmiotu produkcyjnego lub usługowego w szczególności przygotowującego się do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych produktów oraz jadalnych produktów leśnych;

  2. Zakup nowego i unowocześnienie dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych produktów oraz jadalnych produktów leśnych;

  3. Zakup pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności w szczególności przygotowujących do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych produktów oraz jadalnych produktów leśnych;

  4. Inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych produktów oraz jadalnych produktów leśnych;

  5. Inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych produktów oraz jadalnych produktów leśnych;

  6. Wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska (z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych produktów oraz jadalnych produktów leśnych.

Czas realizacji: Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc ani dłuższy niż 6 miesięcy.

Maksymalny poziom dofinansowania: 60 - 70%
Minimalna kwota dofinansowania: 10 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 80 000 zł

Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego - przedsiębiorcy zarządzany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

Szczegółowe informacje na temat Funduszu znajdują się na stronie www.podkarpackiesmaki.pl

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl