NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Dla Beneficjentów

Nowe wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wytyczne obowiązują od dnia 14.05.2014 roku.

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju pobierz plik

Załączniki:

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z 29.01.2014 – Prawo zamówień publicznych

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich zamówień udzielanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu oraz Funduszu Study Tour od dnia 11 września 2013 r.

Pismo dyrektora WWPE pobierz plik
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pobierz plik
Oświadczenie Beneficjenta pobierz plik


Fundusz Study Tour - Beneficjenci I NABORU

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour: pobierz plik

Realizacja projektów w ramach SPPW - Wytyczne dla Beneficjentów Priorytetu nr 1 oraz nr 2: pobierz plik
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: pobierz plik
Raport okresowy: pobierz plik
Raport okresowy - nowy wzór 27.03.2013: pobierz plik
Instrukcja wypełniania raportu okresowego: pobierz plik
Instrukcja wypełniania raportu okresowego - nowe 27.03.2013: pobierz plik
Raport końcowy: pobierz plik
Raport końcowy - nowy wzór 27.03.2013: pobierz plik
Instrukacja wypełniania raportu końcowego: pobierz plik
Instrukacja wypełniania raportu końcowego - nowe 27.03.2013: pobierz plik
Oświadczenie o przychodzie: pobierz plik
Oświadczenie o wynagrodzeniach: pobierz plik
Oświadczenie o archiwizacji i promocji: pobierz plik
Zasady dokumentowania i opisywania wydatków: pobierz plik
Dobre praktyki w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków w ramach SPPW - obowiązujące dla wszystkich zamówień udzielanych do dnia 10 września 2013 r. włączniepobierz plik


Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu - Beneficjenci I NABORU

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu: pobierz plik

Realizacja projektów w ramach SPPW - Wytyczne dla Beneficjentów Priorytetu nr 1 oraz nr 2: pobierz plik
Raport okresowy: pobierz plik
Raport okresowy - nowy wzór 27.03.2013: pobierz plik
Instrukcja wypełniania raportu okresowego: pobierz plik

Instrukcja wypełniania raportu okresowego - nowe 27.03.2013: pobierz plik
Raport końcowy: pobierz plik

Raport końcowy - nowy wzór 27.03.2013: pobierz plik
Instrukcja wypełniania raportu końcowego: pobierz plik

Instrukcja wypełniania raportu końcowego - nowe 27.03.2013: pobierz plik
Oświadczenie zbywcy dotyczące środka trwałego: pobierz plik
Oświadczenie o przychodzie: pobierz plik

Oświadczenie o wynagrodzeniach: pobierz plik
Oświadczenie o archiwizacji i promocji: pobierz plik
Zasady dokumentowania i opisywania wydatków: pobierz plik
Dobre praktyki w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków w ramach SPPW - obowiązujące dla wszystkich zamówień udzielanych do dnia 10 września 2013 r. włącznie: pobierz plik


Fundusz Study Tour - Beneficjenci II NABORU

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour: pobierz plik
Realizacja projektów w ramach SPPW - Wytyczne dla Beneficjentów Priorytetu nr 1 oraz nr 2: pobierz plik
Raport okresowy: pobierz plik
Instrukcja wypełniania raportu okresowego: pobierz plik
Raport końcowy: pobierz plik
Instrukacja wypełniania raportu końcowego: pobierz plik
Dobre praktyki w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków w ramach SPPW - obowiązujące dla wszystkich zamówień udzielanych do dnia 10 września 2013 r. włącznie: pobierz plik
Zasady dokumentowania i opisywania wydatków: pobierz plik
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: pobierz plik
Oświadczenie o archiwizacji i promocji: pobierz plik
Oświadczenie Beneficjenta w związku z udzielanym zamówieniem publicznym: pobierz plik
Oświadczenie o przychodzie: pobierz plik
Oświadczenie o podatku dochodowym od osób fizycznych: pobierz plik
Oświadczenie w zakresie przygotowania do realizacji projektu: pobierz plik
Oświadczenie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: pobierz plik
Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego: pobierz plik
Oświadczenie dot. składek ZUS - druk DRA: pobierz plik
Oświadczenie-załącznik do listy płac: pobierz plik
Karta usług doradczych - wzór: pobierz plik
Notatka z rozeznania rynku - wzór: pobierz plik
Oddelegowanie - wzór: pobierz plik
Protokół odbioru - wzór: pobierz plik
Rachunek do umowy zlecenia - wzór: pobierz plik
Rozliczenie delegacji - wzór: pobierz plik
Zapytanie ofertowe - wzór: pobierz plik


Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu - Beneficjenci II NABORU

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu: pobierz plik
Realizacja projektów w ramach SPPW - Wytyczne dla Beneficjentów Priorytetu nr 1 oraz nr 2: pobierz plik
Raport okresowy: pobierz plik
Instrukcja wypełniania raportu okresowego: pobierz plik
Raport końcowy: pobierz plik
Instrukcja wypełniania raportu końcowego: pobierz plik
Zasady dokumentowania i opisywania wydatków: pobierz plik
Dobre praktyki w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków w ramach SPPW - obowiązujące dla wszystkich zamówień udzielanych do dnia 10 września 2013 r. włącznie: pobierz plik
Oświadczenie Beneficjenta w związku z udzielanym zamówieniem publicznym: pobierz plik
Oświadczenie o archiwizacji i promocji: pobierz plik
Oświadczenie o przychodzie: pobierz plik
Oświadczenie o podatku dochodowym od osób fizycznych: pobierz plik
Oświadczenie w zakresie przygotowania do realizacji projektu: pobierz plik
Oświadczenie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: pobierz plik
Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego: pobierz plik
Oświadczenie dotyczące składek ZUS - druk DRA: pobierz plik
Oświadczenie-załącznik do listy płac: pobierz plik

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku pobierz plik

Karta usług doradzych - wzór: pobierz plik
Notatka z rozeznania rynku - wzór: pobierz plik
Oddelegowanie - wzór: pobierz plik
Protokół odbioru - wzór: pobierz plik
Rachunek do umowy zlecenia - wzór: pobierz plik
Rozliczenie delegacji - wzór: pobierz plik
Zapytanie ofertowe - wzór: pobierz plik

Wydatek finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Tytuł projektu parasolowego: „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”

Numer Umowy grantowej: IPBU.03.02.00-18-832/12-00

Nr i tytuł mikroprojektu: MP2 „Promocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platformy promocyjnej”

Numer Faktury/Rachunku: 4/PBU/U2/BI/14

Linia budżetowa: 1.2.4 Administration and Finance Assistant

Numer księgowy: .......................................................................

Opis wydatku: Wynagrodzenie asystenta administracyjno-finansowego mikroprojektu za miesiąc maj 2014 r.

Zwolniony ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zmianami Art. 3 ust. 1 pkt. 3

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.313,91 PLN


Fundusz Study Tour - Beneficjenci III NABORU

Zasady dokumentowania i opisywania wydatków FST: pobierz plik

Raport okresowy FST: pobierz plik

Instrukcja wypełniania raportu okresowego FST: pobierz plik


Informacja i promocja w ramach FST i FPLE - Beneficjenci I,II i III NABORU

Wytyczne dla Beneficjentów w sprawie informacji i promocji: pobierz plik

Logotypy do pobrania:

Obowiązkowe wzory materiałów promocyjnych:

  • Tabliczki informacyjne - wymiary: 70 x 50 cm: pobierz plik

  • Naklejki - zalecane wymiary: 10 x 5 cm: pobierz plik

  • Roll-up-y - zalecane wymiary: 100 x 200 cm; dopuszczalne są inne standardowe rozmiary, np. 60 x 160 cm, 80 x 200 cm, 85 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm: pobierz plik

  • Prezentacja Power Point: pobierz plik

  • Dokumenty, jak np.umowy: pobierz plik

Zalecane wzory materiałów promocyjnych:

Prezentacja: Informacja i promocja ze szkolenia 20.11.2012 r., 27.11.2012: pobierz plik

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl